Massagepraktijk Kihon neemt je privacy zeer serieus en zal op een veilige manier je persoonsgegevens verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring wordt het door ons gevoerde beleid met betrekking tot privacy beschreven. Ik raad je aan dit document zorgvuldig door te lezen. Wanneer je vragen hebt over het privacybeleid kun je contact opnemen via info@mpkihon.nl.


Verwerken van persoonsgegevens
Massagepraktijk Kihon verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam en relatienummer zorgverzekeraar
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door je via mijn online-agenda te registreren


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verwerkt?
Massagepraktijk Kihon verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het bijhouden van jouw dossier
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienst uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Massagepraktijk Kihon verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Beveiliging
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens;
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als  behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@massagepraktijkkihon.nl

Gebruik door derden
Massagepraktijk Kihon verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Massagepraktijk Kihon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming;
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming;
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (ook alleen met jouw toestemming).
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Bewaartermijn
Massagepraktijk Kihon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Cookies
Massagepraktijk Kihon gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies die massagepraktijk Kihon gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Met de analytische cookies krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. Op deze manier kunnen wij onze website optimaliseren.

Social media
Belangrijke informatie en nieuwtjes zijn terug te vinden op onze socialmediakanalen. Op de contactpagina op onze website zijn buttons naar deze platforms geplaatst. Lees de privacyverklaringen van deze platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Wij maken gebruik van de volgende socialmediakanalen:

 • Facebook
 • Pinterest
 • LinkedIn

Je rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Massagepraktijk Kihon. Dit kan echter gevolgen hebben voor mijn dienstverlening aan je. Je hebt recht op dataoverdraagbaarheid: je kunt een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mpkihon.nl.

Massagepraktijk Kihon wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens
In overeenstemming met de privacywetgeving garandeert Massagepraktijk Kihon dat de persoonlijke gegevens die je verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld. Als je je persoonlijke gegevens wenst te veranderen of te verwijderen, word je verzocht schriftelijk contact op te nemen met:
Massagepraktijk Kihon | Venneperweg 403 | 2153 AB | Nieuw Vennep | 06 – 43574122 | info@mpkihon.nl